NDI samarbeider med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i noen prosjekter sammen med Flesberg kommune, for å gi barn, unge og familier et rikere aktivitetstilbud i skolens ferier, uavhengig av inntekt og sosial situasjon. NDI ønsker å utvide sitt engasjement i slike prosjekter til også å inkludere andre kommuner i Viken og Vestfold. Et av våre mål er også at disse prosjektene skal bidra til å fremme integrering av barn, unge og familier med innvandrerbakgrunn, samt skape nye bånd og større forståelse på tvers av kulturer og bakgrunn. For NDI er slike prosjekter profittløse og del av vårt samfunnsengasjement.